منبع تغذیه و شارژر سوئیچینگ

SCHPSITE2

شارژر و منبع تغذیه 14V15A

منبع تغذیه و شارژر سوئیچینگ

شارژ سوئیچینگ

- ورودی : LINE 220VAC

- خروجی : 12VDC تا 300VDC بنا به سفارش

- توان خروجی : تا 3KVA

- دقت رگولاسیون : بهتر از 1%

- ریپل خروجی : بهتر از 200mV/P-P

- زمان بازیافت خروجی : کمتر از 400 میکرو ثانیه

- فرکانس سوییچینگ : 25 تا 100 کیلو هرتز

- حفاظت اتصال کوتاه و اضافه بار خروجی

- راندمان : بهتر از 80%

- دارای فیلتر EMI جهت حذف نویز ورودی و خروجی

- ایزولاسیون کامل ورودی و خروجی : 1000 ولت

- دارای نمایشگر دیجیتال (در صورت سفارش)

- دارای باتری داخلی (در صورت سفارش)

- کشور سازنده : ایران

sch84v12a1

84V12A CHARGER

sch84v12a2

84V12A CHARGER

منبع تغذیه و شارژر سوئیچینگ

شارژ سوئیچینگ

- ورودی : LINE 220VAC

- خروجی : 12VDC تا 300VDC بنا به سفارش

- توان خروجی : تا 3KVA

- دقت رگولاسیون : بهتر از 1%

- ریپل خروجی : بهتر از 200mV/P-P

- زمان بازیافت خروجی : کمتر از 400 میکرو ثانیه

- فرکانس سوییچینگ : 25 تا 100 کیلو هرتز

- حفاظت اتصال کوتاه و اضافه بار خروجی

- راندمان : بهتر از 80%

- دارای فیلتر EMI جهت حذف نویز ورودی و خروجی

- ایزولاسیون کامل ورودی و خروجی : 1000 ولت

- دارای نمایشگر دیجیتال (در صورت سفارش)

- دارای باتری داخلی (در صورت سفارش)

- کشور سازنده : ایران

sch84v12a1

84V12A CHARGER

sch84v12a2

84V12A CHARGER

منبع تغذیه و شارژر سوئیچینگ

شارژ سوئیچینگ

- ورودی : LINE 220VAC

- خروجی : 12VDC تا 300VDC بنا به سفارش

- توان خروجی : تا 3KVA

- دقت رگولاسیون : بهتر از 1%

- ریپل خروجی : بهتر از 200mV/P-P

- زمان بازیافت خروجی : کمتر از 400 میکرو ثانیه

- فرکانس سوییچینگ : 25 تا 100 کیلو هرتز

- حفاظت اتصال کوتاه و اضافه بار خروجی

- راندمان : بهتر از 80%

- دارای فیلتر EMI جهت حذف نویز ورودی و خروجی

- ایزولاسیون کامل ورودی و خروجی : 1000 ولت

- دارای نمایشگر دیجیتال (در صورت سفارش)

- دارای باتری داخلی (در صورت سفارش)

- کشور سازنده : ایران

sch84v12a1

84V12A CHARGER

sch84v12a2

84V12A CHARGER

منبع تغذیه و شارژر سوئیچینگ

شارژ سوئیچینگ

- ورودی : LINE 220VAC

- خروجی : 12VDC تا 300VDC بنا به سفارش

- توان خروجی : تا 3KVA

- دقت رگولاسیون : بهتر از 1%

- ریپل خروجی : بهتر از 200mV/P-P

- زمان بازیافت خروجی : کمتر از 400 میکرو ثانیه

- فرکانس سوییچینگ : 25 تا 100 کیلو هرتز

- حفاظت اتصال کوتاه و اضافه بار خروجی

- راندمان : بهتر از 80%

- دارای فیلتر EMI جهت حذف نویز ورودی و خروجی

- ایزولاسیون کامل ورودی و خروجی : 1000 ولت

- دارای نمایشگر دیجیتال (در صورت سفارش)

- دارای باتری داخلی (در صورت سفارش)

- کشور سازنده : ایران

sch84v12a1

84V12A CHARGER

sch84v12a2

84V12A CHARGER

منبع تغذیه و شارژر سوئیچینگ

شارژ سوئیچینگ

- ورودی : LINE 220VAC

- خروجی : 12VDC تا 300VDC بنا به سفارش

- توان خروجی : تا 3KVA

- دقت رگولاسیون : بهتر از 1%

- ریپل خروجی : بهتر از 200mV/P-P

- زمان بازیافت خروجی : کمتر از 400 میکرو ثانیه

- فرکانس سوییچینگ : 25 تا 100 کیلو هرتز

- حفاظت اتصال کوتاه و اضافه بار خروجی

- راندمان : بهتر از 80%

- دارای فیلتر EMI جهت حذف نویز ورودی و خروجی

- ایزولاسیون کامل ورودی و خروجی : 1000 ولت

- دارای نمایشگر دیجیتال (در صورت سفارش)

- دارای باتری داخلی (در صورت سفارش)

- کشور سازنده : ایران

sch84v12a1

84V12A CHARGER

sch84v12a2

84V12A CHARGER