استبلایزر SSTL – S3STL

SSTLS3STL SPEC
sstl16a photo1

SSTL16A/5KVA

sstl32aphoto

SSTL32A/10KVA

sstl48aphoto

SSTL48A/15KVA

STSTL63APHOTO1

S3STL63A/63KVA

امکان تولید رنجهای توانی و یا مشخصات خاص خارج از رنج ارائه شده وجود دارد.