استبلایزر DSTL

استبلایزر تکفاز DSTLM  و سه فاز DSTL

امکان ساخت و ارائه رنجای توانی و یا مشخصات خاص خارج ار رنج ارائه شده تا 1MVA وجود دارد