یو اس پی سه فاز – سه فاز

3PHASE-3PHASE

MODULAR TRANSLESS


TRANSBASE (10-30KVA)FR SERIES

TRANSBASE (10-300KVA)AJ SERIES