یو اس پی سه فاز – تک فاز

3PHASE-1PHASE

TRANSBASE (10-30KVA)AJ SERIES


TRANSBASE(10-50KVA)FRUK SERIES

TRANSLESS (10-30KVA)KR SERIES